Algemene Voorwaarden Hout in de Kop

 

Artikel 1. Geldigheid van deze voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en alle overeenkomsten aangegaan door hierna te noemen opdrachtnemer.

 

Naam bedrijf: Hout in de Kop

Adres: Pluto 205

Postcode: 1785 AZ

Vestigingsplaats: Den Helder

KVK nummer: 65503600

 

 1. Onder voorwaarden wordt verstaan deze algemene voorwaarden van opdrachtnemer.
 2. Onder overeenkomst wordt verstaan de overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Onder opdracht wordt tevens verstaan de aanneming van een werk.
 3. Door aanvaarding van de offerte van opdrachtnemer accepteert opdrachtgever de voorwaarden van opdrachtnemer.
 4. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn overeen gekomen.
 5. Opdrachtnemer zal geen beroep doen op deze voorwaarden in contracten met consumenten indien deze voorwaarden een inbreuk maken of afbreuk doen aan de wettelijke rechten van de consument.

 

Artikel 2. Offerte

Offertes gelden uitsluitend voor de termijn die daarin vermeld is. Is geen termijn vermeld, dan geldt een termijn van 14 dagen.

Artikel 3. Algemene voorwaarden van contractpartijen en/of derden

 1. Opdrachtnemer aanvaardt alleen de toepasselijkheid van algemene voorwaarden van opdrachtgever als deze uitdrukkelijk en schriftelijk worden overeengekomen.

 

Artikel 4. Verplichtingen van opdrachtnemer

Opdrachtnemer verplicht zich het opgedragen werk naar de bepalingen van de wet en de overeenkomst uit te voeren.

 

Artikel 5. Verplichtingen van de opdrachtgever

De opdrachtgever zorgt ervoor dat opdrachtnemer op tijd kan beschikken over:

 1. De voor de opzet van het werk benodigde gegevens en goedkeuringen (zoals vergunningen, ontheffingen en beschikking enz.), één en ander op aanwijzing van opdrachtnemer.
 2. Het terrein en/of ruimte waar het werk moet worden uitgevoerd;
 3. Voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van bouwstoffen, materialen en werktuigen.
 4. Elektriciteit en water.
 5. Als de opdrachtgever zelf zorg draagt voor de levering van bepaalde en/of de uitvoering van bepaalde onderdelen van het werk, is hij aansprakelijk wanneer dit niet of tijdig geschiedt.

 

Artikel 6. Extra onvoorziene kosten

 1. Opdrachtnemer is gerechtigd extra onvoorziene kosten, welke ontstaan door een niet aan de opdrachtnemer toe te rekenen oorzaak door te berekenen aan de opdrachtgever.
 2. Van onvoorziene kosten is sprake indien de kosten bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet waren te voorzien.
 3. Opdrachtnemer is verplicht opdrachtgever onverwijld op de hoogte te stellen van de onvoorziene kosten.

 

Artikel 7. Prijzen

 1. De door de opdrachtnemer in offertes genoemde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders vermeld, en zijn gebaseerd op de op dat moment van kostenbepalende factoren.
 2. Tussentijdse wijzigingen in de materiaalprijzen die ontstaan meer dan drie maanden na aangaan van de overeenkomst kunnen door opdrachtnemer worden doorberekend aan de opdrachtgever.

 

Artikel 8. Meer- en  minder werk

 1. Het werk omvat alleen de op de offerte gespecificeerde werkzaamheden. De kosten van meerwerk komen geheel ten laste van de opdrachtgever.
 2. Meerwerk wordt afgerekend op basis van gewerkte uren en gebruikte materialen.

 

Artikel 9. Opschorting en intrekken

 1. Indien de opdrachtgever de uitvoering tijdelijk opschort dan wel geheel intrekt op grond van een niet aan de opdrachtnemer toe te rekenen oorzaak, is opdrachtnemer gerechtigd tot vergoeding van zijn schade en beloning voor de reeds verrichte werkzaamheden.
 2. Indien de opdrachtgever de opdracht intrekt, is hij verplicht de door opdrachtnemer reeds aangeschafte materialen en grondstoffen, al dan niet be- of verwerkt tegen de verkoopprijs, inclusief lonen en sociale lasten, over te nemen.
 3. Opdrachtgever zal bij intrekking van de opdracht eveneens aan opdrachtnemer als schadeloosstelling verschuldigd zijn het bedrag van 1/3 van de overeengekomen prijs, tenzij de door opdrachtnemer verrichte werkzaamheden omvangrijker zijn dan 1/3 van de overeengekomen prijs. In dat geval dient opdrachtgever deze reeds verrichte werkzaamheden geheel te vergoeden.

 

Artikel 10. Klaagtermijn en garantie

 1. Opdrachtnemer is verplicht goed en deugdelijk werk af te leveren dat voldoet aan de wettelijke eisen en de overeenkomst.
 2. Opdrachtgever is verplicht meteen na de (op)levering van het werk deze grondig te inspecteren op gebreken. Deze inspectie dient te geschieden binnen 8 dagen na oplevering.
 3. Gebreken die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt dienen binnen 8 dagen na de oplevering schriftelijk en gespecificeerd te worden gemeld aan opdrachtnemer.
 4. Gebreken die bij grondig onderzoek niet waarneembaar waren moeten door de opdrachtgever binnen 8 dagen na het waarnemen van deze gebreken aan opdrachtnemer schriftelijk worden vermeld.
 5. Opdrachtnemer dient in staat te worden gesteld gebreken te controleren.
 6. Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor gebreken die het gevolg zijn van het niet, niet tijdig of niet volledig aan opdrachtnemer verstrekken van informatie, welke de opdrachtgever verplicht is te verstrekken.
 7. Opdrachtgever is aansprakelijk voor schade die wordt veroorzaakt door bouwstoffen, materialen of hulpmiddelen die door of namens hem ter beschikking zijn gesteld of voorgeschreven.
 8. Indien de opdrachtgever wenst dat bepaalde materialen of onderdelen geleverd worden door met name genoemde fabrikanten of leveranciers zal opdrachtnemer niet gehouden zijn tot een verder gaande verantwoordelijkheid of langere garantietermijn dan de fabrikant of leverancier van deze onderdelen of materialen bereid is jegens opdrachtnemer te aanvaarden.

 

Artikel 11. Aansprakelijkheid

Hout in de Kop werkt veelal met houtproducten. Hout is een levend (natuur)product, dat onder invloed van luchtvochtigheid en temperatuurverschillen dus altijd iets zal werken. (uitzetten of krimpen). Er kunnen scheurtjes en kieren ontstaan afhankelijk van de houtsoort, temperatuur en luchtvochtigheid (met name binnenshuis). Geen plank is gelijk van kleur en vorm. Het zich voordoen van deze omstandigheden leidt niet tot een tekortkoming.

 • Onder meer de volgende omstandigheden kunnen niet leiden tot een non-conformiteit: verkleuring van hout en ondergeschikte kleurafwijkingen van hout en/of andere materialen, alsmede de gevolgen van uitzetten en/of uitkrimpen of andere gevolgen voortvloeiende uit de natuurlijke eigenschappen van hout en ander organisch materiaal.
 • Er kan alleen sprake zijn van een tekortkoming bij gebruik, waartoe het werk volgens de order is bestemd; indien omtrent gebruiksbestemming niets anders is overeengekomen, geldt dat er sprake dient te zijn van normaal gebruik.
 • Er kan slechts sprake zijn van een tekortkoming bij gebruik onder normale omstandigheden. Hieronder wordt onder meer verstaan: het zorgen voor voldoende vochtigheid in de atmosfeer in de ruimte waar het werk staat, het werk niet blootstellen aan te grote vochtigheid of droogte, koude of hitte.
 • Er is evenmin sprake van een tekortkoming indien het gebrek is ontstaan door, of het gevolg is van, omstandigheden waar opdrachtnemer geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen, doch niet uitsluitend, weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld, extreme regenval of temperaturen), werking van het hout, krimpen en uitzetten, vooral voor meubelen welke binnen geplaatst worden.
 • Opdrachtnemer is niet verplicht geleden bedrijfs- en/of gevolgschade, of andere indirecte schade, van een opdrachtgever te vergoeden voor een hogere som dan het bedrag waarvoor zijn beroepsaansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval dekking biedt.
 • In geval van een tekortkoming dient de opdrachtgever opdrachtnemer eerst in staat te stellen om het gebrek te helen. Indien opdrachtnemer het gebrek niet kan herstellen is opdrachtnemer is ten hoogste jegens opdrachtgever aansprakelijk voor het factuurbedrag, welke aansprakelijkheid, ongeacht de hoogte van het factuurbedrag, te allen tijde beperkt is tot maximaal € 2.500,–, dan wel het bedrag waarvoor de verzekeraar van opdrachtnemer dekking verleent.
 • Deze beperkingen gelden niet bij schade die wordt veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van de zijde van opdrachtnemer.
 • Opdrachtnemer is jegens opdrachtgever niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door derden. Opdrachtnemer is evenmin aansprakelijk voor schade veroorzaakt door het gebruik van door opdrachtgever voorgeschreven materialen.

Artikel 12. Overmacht

Opdrachtnemer is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de opdrachtgever indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan schuld en evenmin krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Onder overmacht wordt hier verstaan alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor zij niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Deze omstandigheden betreffen onder meer: overmacht aan de zijde van leveranciers van opdrachtnemer, of andere omstandigheden die redelijkerwijs niet voor rekening en risico van opdrachtnemer behoren te komen zoals grootschalige problemen met betrekking tot de aanvoer van benodigde materialen, gebrekkigheid van door opdrachtgever voorgeschreven materiaal van derden, overheidsmaatregelen, elektriciteitsstoringen en andere storingen die betrekking hebben op de infrastructuur, storing van internet, computernetwerk, of telecommunicatiefaciliteiten, oorlog, staking, of andere vormen van oproer.   Opdrachtnemer kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen opschorten. Indien deze periode langer duurt dan drie maanden, is ieder der partijen gerechtigd om de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van de schade aan de andere partij.

Artikel 13. Betaling

 1. Betaling van facturen dient te geschieden binnen 8 dagen na verzending van de factuur.
 2. Opdrachtnemer kan te allen tijde vooruitbetaling verlangen indien dit van tevoren met de koper is afgesproken.
 3. Bij opdrachten, waarvan de totale aanneemsom, hoger is dan € 1.500,- (excl. BTW), zal een voorschotfactuur van 50% van het totaalbedrag gestuurd worden. De betaling hiervan dient vòòr aanvang van de werkzaamheden op de rekening van de opdrachtnemer te staan.

 

Artikel 14. Ontbinding

Blijft één van de partijen in gebreke nadat deze partij in gebreke is gesteld door de wederpartij, dan is deze laatste gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. Het recht tot ontbinding bestaat in ieder geval indien de wederpartij:

 • In staat van faillissement geraakt.
 • Surséance van betaling of schuldsanering aanvraagt.
 • Zijn ondercuratelestelling wordt aangevraagd, wanneer enig beslag op zaken en/of vorderingen van opdrachtgever wordt gelegd.
 • Bij overlijden dan wel liquidatie of ontbinding van het bedrijf van de opdrachtgever.

Artikel 15. Eigendomsvoorbehoud

Opdrachtnemer behoudt zich de eigendom van alle geleverde zaken voor totdat opdrachtgever volledig aan al zijn (betalings)verplichting heeft voldaan.

 

Artikel 16. Diversen

 1. Als deze algemene voorwaarden een of meer bepalingen bevatten die niet geldig zijn, worden de ongeldige bepalingen vervangen door wel geldige bepalingen die qua rechtsgevolg zoveel als mogelijk lijken op de niet geldige bepalingen.
 2. Tenzij dwingend rechtelijke procesregels zich daartegen verzetten, is de rechtbank Noord-Holland, locatie Alkmaar, met uitsluiting bevoegd om kennis te nemen van geschillen tussen opdrachtnemer en opdrachtgever. Alvorens partijen bij een geschil een procedure aanhangig maken zullen partijen te allen tijde eerst in onderling overleg trachten om tot een oplossing te komen.